2007 1220 Carl Sandburg HS Super Large Varsity - Rick Sanchez Photography
Rick Sanchez Photography