2008 10:10 Lake Park HS Lg Jr Varsity - Rick Sanchez Photography
3 Guys on The Fly               Rick Sanchez Photography