2008 11:45 Lake Park HS Lg Varsity - Rick Sanchez Photography
3 Guys on The Fly               Rick Sanchez Photography